ที่อยู่ 286 หมู่ 3  ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

เบอร์โทร./เบอร์แฟกซ์ 043 - 713579