รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำนันตำบลเกิ้ง    นายนิยม  บุตรราช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนตูม                  นายทำเนียบ   คะสุดใจ

ผู้ใหญ่บ้้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าประทาย             นายสมาน  ใหม่คามิ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังยาว                   นางสายใจ  มาบุญธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเกิ้งใต้                   นางสางเย็นฤดี  หาวิโร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกิ้งเหนือ                นายนพวิศก์  วิระกิจมั่นคง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโขงกุดหวาย           นายประมาณ  ไชยสงเมือง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งนาเรา                นายเจด็จ  ใหม่คามิ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์            นางจันทร์เพ็ญ  มะเสนา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรคฺ์            นางเพทาย ลันขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดินดำพัฒนา         นายสมชาย  คลังแสง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจริญสุข              นางสมจิตต์ ตั้งจิตวัฒกุล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกิ้งพัฒนา   -

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังน้ำเย็น             นางปรินทร  วันโยธา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page