แผนพัฒนาตำบล5ปี (2561-2565)

# Title Version Description Size Hits Download
ปกแผนชุมชน 528.91 KB 33 Download Preview
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 608.26 KB 1 Download Preview

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

pdf

สอบ

Size: 1.22 MB
Hits : 7
Date added: 2563-03-02
pdf

สอบ1

Size: 619.74 KB
Hits : 10
Date added: 2563-03-02
pdf

สอบ3

Size: 495.88 KB
Hits : 6
Date added: 2563-03-02
pdf

สอบ2

Size: 910.62 KB
Hits : 6
Date added: 2563-03-02

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

ประกาศข้อบัญญัติ 2564

pdf

ข้อบัญญัติ64

Size: 732.94 KB
Hits : 60
Date added: 2563-10-20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

pdf

2020-10-26_15-45-55_winscan_to_pdf

Size: 952.13 KB
Hits : 113
Date added: 2563-10-26

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

pdf

2020-10-29_13-24-51_winscan_to_pdf

Size: 968.85 KB
Hits : 56
Date added: 2563-10-29

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

pdf

สมัครสอบ

Size: 3.95 MB
Hits : 26
Date added: 2563-12-08

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

jpg

IMG_20201208_0001

Size: 2.17 MB
Hits : 18
Date added: 2563-12-08
pdf

จัดเก็บ

Size: 1.06 MB
Hits : 23
Date added: 2563-12-08

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัราภาษีป้าย พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน และชำระค่าภาษีป้าย พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่องอกสำรวจกิจการต่างๆ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

pdf

21

Size: 2.42 MB
Hits : 13
Date added: 2564-03-10

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ

pdf

20

Size: 5.42 MB
Hits : 26
Date added: 2564-03-10

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

แผนดำเนินงานประจำปี2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

doc

แผนพัฒนาบุคลากร 64-66

Size: 608.26 KB
Hits : 5
Date added: 2564-04-19

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานกองคลัง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี