ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง ออกสำรวจกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

หากมีข้อสงสับติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-713579 

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน  และชำระค่าภาษีป้าย  ประจำปีภาษี  พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564