ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฎิบัติตามมาตราการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โทรศัพท์หมายเลข 043-713579 , 043029656ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20  มกราคม พ.ศ. 2564

หมวดหมู่รอง