ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นั้น  อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

pdf

2020-10-26_15-45-55_winscan_to_pdf

Size: 952.13 KB
Hits : 82
Date added: 2563-10-26

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page