ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอจัดตั้งสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย เป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติตามทางพุทธศาสนาต่อไป และการพิจารณาขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน นั้น ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง นายสมพงษ์ วรคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง สมัยวิสามัญที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/และลงมติ พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดตั้งสำนักสงฆ์เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย ของบ้านทุ่งนาเรา หมู่ที่ 8 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง (หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง) พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดตั้งสำนักสงฆ์เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายของบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง (หน่วยงานผู้้เกี่ยวข้อง) พิจารณาขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฏหมายที่ดิน (หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง) นางวราณี ดวงกลางกอ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะบริหารรายงานติดตามประเมินผลแผนต่อสภาฯ ให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งงานนโยบายและแน สำนักปลัด และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้สรุปรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อคณะผู้บริหาร คณะบริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งได้ทราบต่อไป

 

--1---256356
--1---256355
--1---256354
--1---256353
--1---256352
--1---256351
--1---256350
--1---256349
--1---256348
--1---256347

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page