ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน  และชำระค่าภาษีป้าย  ประจำปีภาษี  พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน และชำระค่าภาษีป้าย พ.ศ. 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page