ประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างทุกส่วน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ILT) ผ่านทางไลน์ และผ่านทางลิ้ง QR Code ด้านล่างนี้ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IlT) หมายเหตุ : ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

114

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page