ข้อมูลทั่วไป

ตำบลเกิ้งเดิมมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี  จากการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในยุคก่อนมีกลุ่มคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุบลราชธานี อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน โดยประวัติเดิมตามที่เล่าขานกันมากล่าวว่าท้าวอุปฮาด กับ พ่อเมืองแสน ได้นำกลุ่มคนซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบปัญหา ในการดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง จึงอพยพโยกย้ายแสวงหาที่ดินทำกินใหม่ โดยล่องเหนือตามลำแม่น้ำชี เมื่อมาพบพื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรมและการตั้งหมู่บ้าน จึงยึดชัยภูมิแห่งนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ได้พบก้อนหินก้อนหนึ่งโผล่พื้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ศอก รูปคล้ายอีเกิ้ง (ดวงจันทร์) จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเกิ้งเมื่อประชากรในชุมชนหมู่บ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้น การขยับขยายจัดตั้งชุมชนหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 14  หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเกิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2539 เดิมชื่อสภาตำบลเกิ้ง โดยมีนายสมพงษ์  อุตริ ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลเกิ้งในขณะนั้น รักษาการเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งอยู่  ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ นายสมใจ  บะวิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง บ้านเกิ้งเหนือ ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล

หลังจากนั้น ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมกการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ที่ได้มีการประกาศใช้ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งในขณะนั้น นายสมใจ บะวิชัย (นายชัชวาล บะวิชัย) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งอีก 28 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 และได้ดำรงตำแหน่งเรื่อยมา และได้ลาออกในวันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งก็เป็นเวลาเกือบ 4 ปี และในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ก็ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งอีกครั้ง   ซึ่งก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารไปจนครบวาระในวันที่ 21 มิถุนายน 2556  

 

ต่อมานายชัชวาล บะวิชัย  ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งคนใหม่ คือนายมงคล    อันปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง คนปัจจุบัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page